อาราธนาครูบาอาจารย์


          

         ข้าพเจ้าโหร.เสาวรส เมืองเปลี่ยน (หมอโรส) ขอกราบไหว้บูชาอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย บิดามารดา ครูบาอาจารย์ เทพเทวาอารักษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด  ขออนุญาตินำวิชาหมอดูไพ่ยิปซีมาช่วยชี้ทางออกแก้ไขปัญหาชีวิตแ่ก่ข้าพเจ้าลูกค้าผู้อ่านทุกท่าน ด้วยเจตนาบริสุทธิ์ใจบุญบารมีในทานศีลภาวนาที่ข้าพเจ้าเคยบำเพ็ญเพียรสะสมมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันประกอปด้วยสัจจะวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าลูกค้าผู้อ่านทุกท่าน โดยเฉพาะลูกค้าและผู้อ่านที่ข้าพเจ้าสามารถช่วยเหลือได้ ขอบุญบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย บิดามารดา ครูบาอาจารย์ เทพเทวาอารักษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด จงช่วยขจัดทุกข์โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายของข้าพเจ้าลูกค้าผู้อ่านในสากลโลก จงหมดไปโดยไม่เหลือ

Advertisements
%d bloggers like this: